PHP’de Operatör Tipleri

Merhaba bugünkü yazımızda PHP’de operatör tiplerine değineceğiz.

 

Php’de operatörler 5 ana başlıkta ele alınabilir.

  • 1) Aritmetik operatörler
  • 2) Karşılaştırma Operatörleri
  • 3) Mantıksal (veya İlişkisel) Operatörler
  • 4) Atama Operatörleri
  • 5) Koşullu Operatörler

Php’de Aritmetik Operatörler. (Arithmetic Operators)

Matemaiksel işlemlerin yapıldığı operatörlerdir. temel 4 işlem, mod alma, artırma ve eksiltme işlemleri yapılabilir.

Örnek olarak;

 

<?php

       $a = 40;
       $b = 15;

       $c = $a + $b;

       echo "Toplama işlemi sonucu: $c <br/>";

                 

                 $c = $a - $b;

                 echo "Çıkarma işlemi sonucu: $c <br/>";

                 

                 $c = $a * $b;

                 echo "Çarpma işlemi sonucu: $c <br/>";

                 

                 $c = $a / $b;

                 echo "Bölme işlemi sonucu: $c <br/>";

                 

                 $c = $a % $b;

                 echo "Mod Alma(a'nın b'ye bölümünden kalan) sonucu: $c <br/>";

                 

                 $c = $a++;

                 echo "Artırma sonucu: $c <br/>";

                 

                 $c = $a--;

                 echo "Eksiltme sonucu: $c <br/>";

 ?>

 

 

Php’de Karşılaştırma Operatörleri. (Comparison Operators)

 

<?php

$a = 42;

$b = 20;if( $a == $b ) { // a b'ye eşitse.

	echo "A değişkeni B'ye eşittir<br/>";

}else {

	echo "A değişkeni B'ye eşit değildir.<br/>";

}if( $a > $b ) { //a b'den büyükse

	echo "A değişkeni B'den büyüktür.<br/>";

}else {

	echo "A değişkeni B'den büyük değildir.<br/>";

}if( $a < $b ) {//a b'den küçükse

	echo "A değişkeni B'den küçüktür.<br/>";

}else {

echo "A değişkeni B'den küçük değildir.<br/>";

}if( $a != $b ) {//a b'ye eşit değilse

	echo "A değişkeni B değişkenine eşit değildir.<br/>";

}else {

	echo "A değişkeni B değişkenine eşittir..<br/>";

}if( $a >= $b ) {//a b'den büyük veya b'ye eşitse

	echo "A değişkeni B'den büyük veya eşittir.<br/>";

}else {

	echo "A değişkeni B'den büyük değil ve B'ye eşit değil.<br/>";

}if( $a <= $b ) {//a b'den küçük veya b'ye eşitse

	echo "A değişkeni B'den küçük veya eşittir.<br/>";

}else {

	echo "A değişkeni B'den küçük değil ve B'ye eşit değil.<br/>";

}

?>

 

 

 

Php’de Mantıksal Operatörler. (Logical Operators)

 

&& = Ve anlamında kullanılır. Her iki operantın da şartı sağlaması durumunda.

|| = Veya anlamında kullanılır. Her iki operanttan herhangi birinin şartı sağlaması durumunda.

! =  Değilse anlamında kullanılır. Operantın mantıksal durumunu terse çevirmek için kullanırız.

 

<?php

         $a = 40;

         $b = 3;

        

         if($a && $b > 5) { // her iki operantın da şartı sağlaması durumunda.

            echo "a ve b 5 ten büyüktür<br/>";

         }else{

            echo "a ve b 5 ten büyük değildir<br/>";

         }

        

         if($a || $b > 5) {  // her iki operanttan herhangi birinin şartı sağlaması durumunda.

            echo "a veya b 5 ten büyüktür<br/>";

         }else{

            echo "a veya b'den biri 5ten büyük değildir.<br/>";

         }

                 if($a) {//  a varsa.

            echo "Sonuç true döner<br/>";

         }else {

            echo "Sonuç false döner<br/>";

         }

        

         if(!$a>5) {//a 5 ten büyük değilse.

            echo "A' 5'ten büyük değildir.<br/>";

         }else {

            echo "A' 5'ten büyüktür<br/>";

         }?>

 

 

Php’de atama operatörleri. (Assignment Operators)

 

= sağ taraftaki değeri, sol taraftaki operanta atar. Örnek: c = a+b , a+b değerini c’ye atar.

 

+= eşittirin sağındaki operantla, solundaki operantın değerini toplayıp, soldaki operanta atar. C + = A, C = C + A’ya eşdeğerdir.

 

-= eşittirin sağındaki operantı, solundaki operantın değerinden çıkartıp, soldaki operanta atar. C – = A, C = C – A’ya eşdeğerdir.

 

*= eşittirin sağındaki operantı, solundaki operantın değeriyle çarpıp, soldaki operanta atar. C * = A, C = C * A’ya eşdeğerdir

 

/= eşittirin solundaki operantı, sağındaki operantın değerine bölüp, soldaki operanta atar. C / = A, C = C / A’ya eşdeğerdir

 

%= eşittirin solundaki operantın, sağındaki operanta bölümünden kalanını soldaki operanta atar.  C% = A, C = C% A eşdeğerdir

 

Örneklemek gerekirse;

<?php

                 $a = 40;

                 $b = 20;                 $b += $a; //b=40+20=60

                 echo "Sonuç: $b <br/>";

                 

                 $b -= $a; // b=60-40=20

                 echo "Sonuç: $b <br/>";

                 

                 $b *= $a; // b=20*40=800

                 echo "Sonuç: $b <br/>";

                 

                 $b /= $a;  //b=800/40=20

                 echo "Sonuç: $b <br/>";

                 

                 $a %= $b; //a=a%b; a=40%20;

                 echo "Sonuç $a <br/>";

?>

 

 

 

Şartlı(Koşullu) Operatör (Conditional Operator)

Php’de if kullanımının kısa hali diyebiliriz. Koyulan şartın sağlanıp sağlanmadığını kontrol edip, sonuca göre işlem yapabildiğimiz operatörlerdir.

 

Örnek;

 

<?php

         $a = 10;

         $b = 20;

        

         /* Eğer a b'den büyükse, sonuc değişkenine a'nın değerini ata, değilse b'nin değerini atar. */

         $sonuc = ($a > $b ) ? $a :$b;

        

         echo "Sonuç: $sonuc<br/>";

         

           /* Eğer a b'den büyükse, sonuc değişkenine "a b'den büyük" değerini ata, değilse "a b'den büyük değil" değerini atar. */

         $sonuc = ($a > $b ) ? "a b'den büyük" :"a b'den büyük değil";

        

         echo "Sonuç : $sonuc<br/>";

?>

 

Genel olarak php’de kullanılan operatör tiplerine değinmeye çalıştım, umarım açıklayıcı olmuştur.

 

Php’de Değişken Tipleri

Merhaba herkese, bu yazımızda PHP’de değişken tiplerinden(variable types) bahsedeceğiz.

Php’de herhangi bir veriyi, daha sonra kullanmak üzere saklamak için, değişkenleri kullanırız.

Değişken tanımlarken bilinmesi gereken belli başlı başlıklar şunlardır;

PHP’de değişkenler $ işareti ile başlar.

Değişkenler sayı ile, özel karakterler ile başlayamaz.

Değişkene değer ataması = (eşittir) işareti ile yapılır.

Oluşturulan bir değişkenin değeri, o değişkene atanmış en son değerdir.

– Örnek;

 <?php
      $a=5;
      $a=10;
      echo $a;
      //çıktımız 10 olacaktır.
 ?>

 

Değişken türleri otomatik olarak çevrilir, php’de değişken tanımlarken değişkenin tipini belirtmemize gerek yoktur.

Değişken Tipleri

-Integer

Ondalık tam sayıları tutabildiğimiz değişken tipleridir. Eksi değerde veri tutabilirler.

<?php
$sayi1=2235;
$sayi2=-558;
$toplam=-5879+24559;
?>

 

-Float

Küsüratlı sayıları tuttmamıza yarar. Taban ayırmak için .(nokta) ayracı kullanılır.

<?php
$a = 1.45;
$b = 1.2456;
?>

 

-String

Stingler tek tırnak ve çift tırnak içerisine alınarak ifade edilebilirler.

<?php

$string='String değişken';
$string2="String değişken2";

?>

 

-Boolean

En basit değişken türüdür, True veya false değeri alabilir.

<?php
$a=false;
$b=true;
?>

 

Genellikle bir olayı denetlemek için kullanılır, örneğin;

<?php

$islem="giris";

if($islem=="giris"){

    echo "doğru"; // burada dönen değer true'dur.

}

//Bir değişkenin dolu olupğ olmadığını kontrol edebiliriz

if ($islem == TRUE) {
    echo ".....";
}

//daha pratik olan diğer kullanım

if ($islem) {
    echo "...";
}
//bu kontrollerden dönen değerler boolean'dır

?>

 

-Array (Dizi)

PHP’de diziler array() işlevi kullanılarak oluşturulur. anahtar(key) => değer(value) şeklinde kullanılır. Dizilerin kullanımıyla ilgili detaylı bir yazı yazacağım.

<?php

$dizi = array("anahtarım" => "değerim", "anahtar2" =>"değer2");
echo $dizi["anahtarım"]; // çıktı : değerim
echo $dizi["anahtar2"];    // çıktı : değer2

?>

 

PHP’de değişken tiplerine genel olarak değinmeye çalıştım, bir sonraki yazıda görüşmek üzere 🙂

 

 

PHP Syntax’a Genel Bakış

Merhaba, bu yazımızda PHP syntax‘ına yani sözdizimine genel olarak bir giriş yapacağız.

Php kodlarımızı hangi etiketler içine yazarız?

<?php
 // kod
?>

<? 
 // kod
?>


Php’de yorum/açıklama satırları.

Programlama dillerinde, kodlama yaparken, geliştiricinin kod içerisine alması gereken notlar olabilir.Bunlara yorum satırı, açıklama satırı denir, php’de şu şekilde kullanılır.

<?php  
# Bu birinci yorum satırıdır.   
# Bu ikinci yorum satırıdır.      
// Bu da yorum satırıdır.
print "Yukarıdaki satırlar çıktıda yer almayacak.";
?>

 

Çok satırlı yorumlar.
Daha ayrıntılı ve uzun açıklamalar yapmak için kullanılır.

<?  
 /*  Çoklu yorum satırıdır 
Çoklu yorum satırıdır 
Çoklu yorum satırıdır   
 */     
 print "Çoklu yorum satırı örneği.";
?>

 

 

Php’de büyük-küçük harf duyarlılığı vardır.

<?php         
$degisken = "test değişken";        
print("Çıktı: $degisken<br>");         
print("Çıktı: $Degisken<br>");      
?>

Yukarıdaki kodun çıktısı aşağıdaki gibidir.
Çıktı: test değişken
Çıktı:

 

Php’de değişkenler “$” karakteri ile ifade edilir. 

<?php     
$degisken = "bu bir php değişkenidir";
?>

 

Php’de syntax’ı genel olarak bu şekildedir, umarım bu yazı php’ye giriş seviyesinde faydalı olmuştur, görüşmek üzere 🙂

 

 

Merhaba dünya!

Merhaba! Ben Hami Öztürk, bu benim ilk blog yazım :). Burada yazılıma dair notlar paylaşmak amacındayım, öğrenirken öğretmeyi, öğretirken daha da iyi öğrenmeyi hedefliyorum 🙂

Bu yazının başlığı wordpress’in ilk test yazısıyla aynı, malumunuz herşey bir “merhaba dünya!” ile başlar 🙂

<?php 
  echo "Merhaba Dünya!";
?>